Şirketler 3 ay Vade Bekleyişinde

Kurumlar vergisi istisnasının esaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, düzenlemenin önemli bir vergi avantajı getirdiğini, daha fazla katılım için Merkez Bankası'nın "3 ay vade" inadından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Tolu, ayrıca "Dövizden TL’ye dönüşüm işlemleri için geçici vergi beyanının şubat sonuna kadar uzatılması şart" dedi.
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esasları belirlendi. Şirketlerin Aralık 2021 döneminde portföylerinde bulunan dövizden elde ettikleri kur kazancı kurumlar vergisinden istisna olacak.

Ancak uzun bir süredir tartışma konusu olan "3 ay vade" hala belirsizliğini koruyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğinde "3 ay vade" yer alsa da Merkez Bankası şirketler için dövizden kur korumalı hesaplara geçişte vadenin 6 aydan 3 aya indirilmesi taleplerine sıcak bakmıyor.

"Önemli avantaj sağlıyor"

KKM'de şirketlere tanınan vergi istisnası tebliğini değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, “Dövizi bulunup da kur korumalı TL ve katılma hesabına dönüştüren şirketlere ciddi kurumlar vergisi avantajı getiren bir istisna düzenlemesi. Tabi istisna kur geliri oluşuyorsa var. 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılan değerleme sonucunda oluşan kur geliri, 1 Ocak 2022 tarihinden TL’ye dönüşümün yapıldığı tarihe kadar oluşan kur farkı geliri, açılan hesap nedeniyle elde edilen faiz geliri, vade sonunda kurun yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası tarafından yapılacak destek ödemesi kurumlar vergisinden istisna bulunuyor. Şirketler yararlandıkları takdirde için ciddi bir vergi avantajına sahip oluyorlar” dedi.

“3 ay inadından vazgeçimeli”

Abdullah Tolu 3 aylık vade belirsizliği konusunda ise “Merkez Bankasının inadı bırakıp şirketlere de 3 aylık kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı açmalarına ve açılan bu hesapların teminat olarak gösterilebilmesine izin vermesi gerekir. 6 ayda ısrar edilmesini anlayamıyorum. Bu konuda şirketlerin gözü Maliye ve Merkez Bankası'nda. Bu iki durum düzeltilmediği takdirde, şirketlerin bu avantajlı düzenlemeye katılımları sınırlı kalacak. Bunlar düzeltildiği takdirde ise, herkesin beklediğinden daha çok katılım ve dövizden bu hesaplara dönüşüm yapılabilir” değerlendirmesini yaptı.

“4. dönem geçici vergi beyan ve ödeme süresi Şubat sonuna kadar uzatılmalı”

Bu arada beyan süresine dikkat çeken Abdullah Tolu, “Tebliğ daha bugün yayınlandı, istisnadan yararlanılabilmesi için dövizden TL’ye dönüşüm işlemlerinin 2021 hesap dönemi 4. geçici vergi beyanının yapılacağı 17 Şubat’a kadar yapılması gerekiyor. Kalan 7 günde yetiştirilmesi mümkün değil. Bu nedenle, geçici vergi beyanının da şubat ayı sonuna kadar uzatılmadı şart” dedi.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.