Yavaş Ekonomi Düşük Cari Açık

Yavaş Ekonomi Düşük Cari Açık

Türkiye’nin cari açığı yıla petrolün etkisiyle 2 milyar dolarla başladı. 12 aylık açık 42.8 milyar dolarla 4 yılın en düşüğünde. Ancak düşük açık, ekonomideki yavaşlamayı da gösteriyor.

CARİ açık ocak ayında 2.5 milyar dolarlık beklentilerin aksine 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki düşüş etkili olsa da yavaşlayan ekonomiyle ithalattaki daralma da cari açığın 2 milyar dolara çekilmesini sağladı. Nitekim büyümenin en önemli göstergesi sanayi üretimi verileri de ocakta yüzde 2.2’lik düşüş yaşamıştı. Geçen yıl 4.9 milyar dolarlık cari açık sanayide yüzde 7.6’lık büyümesinin ardından yaşanmıştı. merkez bankası’nın dün açıkladığı verilere göre cari 12 aylık birikimli cari açık da aralık 2014’teki 45.8 milyar dolardan 42.8 milyar dolara geriledi. Bu son dört yılın en düşük 12 aylık cari açık rakamı.
ING Bank ekonomisti Muhammet Mercan’ın yaptığı hesaba göre, ocakta enerji hariç cari fazla 4.8 milyar dolar olurken, enerji kaynaklı açık 48 milyar dolar gerçekleşti. En önemli neden ise ekonomideki yavaşlama. Üretime paralel ithalattaki azalma enerji dışı fazlayı 5 milyar dolara yaklaştırdı. Cari açıkta düşüşün sürmesi bekleniyor.

Ekinci, Consulting Group’un kurucusu ekonomist Şevin Ekinci Türkiye’de cari açık ile büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu belirterek, “Büyüme ne kadar düşük geliyorsa cari açık da o kadar azalıyor. Zaten Türkiye ekonomisinin sağlıksız görünümünün göstergelerinden bir tanesi bu korelasyon. Bu durum açıkça gösteriyor ki Türkiye’de üretim yapısı tamamen ithalata bağlı. Bu sarmaldan çıkmak için Türkiye’nin üretim yapısını ithalata bağımlılıktan kurtarması gerekiyor” diye konuştu.
Merkez Bankası’nın açıklamasında cari açıktaki düşüş için, “Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2.6 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur” denildi.

5 AYDA 7.9 MİLYAR ÇIKTI
 
Mercan yayımladığı notta finansman cephesinde Rusya kaynaklı küresel oynaklığın sonucu olarak Aralık 2014’te eksiye dönen kısa vadeli sermaye hareketlerinde ocakta 2.9 milyar dolarlık giriş gözlendiğini belirtti. Ticari kredilerde 1.4 milyar dolarlık azalmaya rağmen yurtdışı bankaların getirdikleri 3.3 milyar dolarlık mevduat ile bankacılık sektörü ve şirketler kesiminin kredi kullanımı bu gelişmede belirleyici oldu. Net hata noksan kaleminde ise 1.5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Son 5 aylık çıkış ise 7.9 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın ilk ayında 5.8 milyar dolar azalış kaydeden resmi rezervler, bu yılın ilk ayında 4 milyar dolar arttı.
Kaynak:Hurriyet
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.