Rusya ile Ortak Yatırım Fonu

 Rusya ile Ortak Yatırım Fonu

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.
Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki 2016 ve 2017 Denetim ve İnceleme Raporlarının görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. TVF Yönetim AŞ. Genel Müdürü Sönmez, “Rusya’yla ortak yatırım fonu kurmak üzere yola çıktık, toplam fon tutarı 900 milyon euro, ilk kapanışı 200 milyon euro olacak. Sözleşmelerin nihai hallerine gelmek üzereyiz, çok kısa bir zamanda, bir, bir buçuk aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış olacak ve Türkiye Rusya’yla beraber ortak bir fon kurmuş olacak. Fonun yarısı Türkiye’ye yatırım yapılacak, yarısı da Rusya’ya yatırım yapılacak” dedi.

TVF derecelendirilecek

Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun derecelendirilmesi çalışmalarının başladığı bilgisini de komisyonda paylaşan Sönmez, “Bugün Hazine’nin, bankalarımızın, diğer kurumlarımızın nasıl derecelendirilmesi, uluslararası derecelendirilmesi yapılıyorsa Varlık Fonu da uluslararası derecelendirme şirketlerinin en az birinden bir rating derecelendirme notunu 2019’un sonu olmadan alacak” diye konuştu.

Denetim raporunda 4 başlık

Komisyonda denetim raporunda yer alan 4 tespite de yanıt veren Sönmez, TVF’den THY’ye 4.6 milyon dolar artı KDV bedelle devredilen 4 uçakla ilgili olarak denetçilerce tenkit edilecek bir husus bulmadıklarını söyledi. İkinci bulgunun Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait 3 milyar liralık kaynağın Türkiye Varlık Fonu’na devri ve geri iadesi olduğunu belirten Sönmez, kararda 3 milyar liralık bedel belirlenmesine rağmen fiilen 1 milyar lira devredildiğini, ilgili kaynağın neması ile beraber iade edildiğini, denetim ekibinin tenkit edilecek herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti. Rapordaki üçüncü tespitin Bakanlar Kurulu kararı ile TVF’ye devredilen taşınmazların kira gelirlerinin toplanmasına ilişkin olduğunu belirten Sönmez, fonun 46 taşınmazın sahibi olduğu bilgisini verdi.

Sönmez, bu taşınmazların ağırlık olarak turizm bölgelerinde olduğunu, devirlerin hızlı yapılması nedeniyle kira gelirlerinin takibinin gerçekleştirilemediğini belirterek, bir kaybın söz konusu olmadığını kira bedellerinin Milli Emlak tarafından tahsil edildiğini söyledi. Sönmez, 2017’de 15.5 milyon lira, 2018’de 11.1 milyon lira, 2019’da da 328 bin liralık bir alacağın söz konusu olduğunu ve toplamda 26.5 milyon alacağın 19.2 milyon lirasının tahsil edildiğini açıkladı. Sönmez, rapordaki dördüncü tespitin ise denetim ve danışmanlık hizmetleri alımı kapsamında yapılan işlemlerde mükerrerlik ile ilgili olduğunu belirterek, mükerrerliğin 1 milyon 62 bin liralık bir bakiyeye ilişkin olduğunu, ödeme yapılmadığını ve bir devlet zararı oluşmadığını anlattı.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.