Yurtdışı Projelere Koronavirüs Freni

Yılın ilk 5 ayında toplam 2 milyar 201 milyon dolarlık 56 proje üstlenildi. COVID-19 nedeniyle 2019 rakamına ulaşmak mümkün görünmüyor.
Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği iş tutarı Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 201 milyon dolar oldu. Üstlenilen proje sayısı da 56 olarak gerçekleşti. 2019 yılında da yurt dışı iş üstlenimleri yavaş başlamış, yılın ilk yarısında 5 milyar 145 milyon dolar seviyesinde seyretmişti. 2019 yılı sonunda ise 19.2 milyar dolara ulaşmıştı.

Buna karşılık, 2020’de COVID- 19 salgını nedeniyle yılın ikinci yarısında kısmi bir toparlanma beklense de 2019 yılı tutarlarına erişmenin mümkün olmayacağı belirtiliyor. Avrupa İnşaat Federasyonu, AB’ye yönelik olarak yayımladığı bildiride, mevcut inşaatların devamı yanında yeni projelerin de açılmasını talep ederek, inşaat sektörünün ekonomik büyümedeki kaybın bir kısmını karşılayabileceğini belirtti. ABD’de yine inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü dernekleri federal ve yerel hükümetlerden kamu yatırımlarını artırmalarını istedi.

127 ülkede 10 bin proje

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1972’den 2020 Mayıs ayı sonuna kadar 127 ayrı ülkede Türk müteahhitlerin üstlendiği iş adeti 10 bin 203’e, tutarı ise 403,5 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mayıs döneminde üstlenilen iş adeti 56’ya, tutarı ise 2 milyar 201 milyon dolara çıkarken, gerek uzun süredir devam eden petrol fiyatları düşüklüğü, gerekse Türkiye’nin geleneksel pazarlarındaki yüksek bütçeli işlerin ertelenmesinden dolayı proje başına ortalama bedeldeki gerileme sürdü. 2012’den bu yana 50 milyon doların üzerinde seyreden ve zaman zaman 70-80 milyon dolar bandına gelen proje başına ortalama maliyet, 2019’da 40.3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 ilk 5 ayında üstlenilen işlerin ortalama bedeli ise 39.3 milyon dolar oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatı

Bu arada İMSAD verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatı Ocak- Mart döneminde 5 milyar 108 milyon dolar oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde ihracat 4 milyar 967 milyon dolar düzeyindeydi. Buna karşılık COVID-19’un etkisinin görüldüğü ilk ay olan Mart ayında ihracat bir önceki yıl aynı ayına göre 5,8 oranında düşerek 1 milyar 679 milyon dolar oldu. Ocak-Mart 2020’de inşaat malzemeleri ithalatı ise 1 milyar 728 milyon dolar oldu. 2019 aynı dönemde ithalat 1 milyar 613 milyon dolar seviyesindeydi.


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.