G20 ye Pandemiden Cıkış Reçetesi

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, COVID-19 sonrası küresel ekonomiyi canlandırmaları için G20 liderlerine altı politika adımı çağrısı yaptı ve adımların detaylarını bir raporla duyurdu.

G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerine altı önemli politika çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, iş dünyasına hükümetlerin özel sektörü COVID-19 krizi sırasında nasıl daha iyi destekleyebileceği ve gelecek krizlere karşı ekonomiyi nasıl koruyabileceğini sordu. Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere G20 içinde ve dışında 750’den fazla iş dünyası liderinin katıldığı çalışma sonucu “COVID-19 Sonrası Küresel Ekonomiyi Hızla Canlandırmak” raporu hazırlandı.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu politika adımlarını atmaya çağırdı:

1.Sağlık sistemlerini güçlendirin: COVID-19 aşısının geliştirilmesi ve ulaşılabilir hale gelmesi süreçlerini hızlandırın; gelecek pandemilere karşı hazırlıkları güçlendirin; medikal ürün ve hizmetlere yönelik yeni ticaret kısıtlamalarına karşı çıkın; kritik ekipmanların devlet alımlarında yolsuzluk riskini önleyin.

2. İnsan sermayesini koruyun: İnsanın ve fikri mülkiyet haklarının serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalardan kaçının; işsizliği minimize edin ve istihdam edilebilirliği artırın; enfeksiyon riskini minimize etmeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanmasını sağlayın.

3.Finansal istikrarsızlığı önleyin: Finansal piyasalara olumsuz bir taşma olmasından kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu kredi vererek küresel ekonominin borçlarını sırtlayan bankaların risklerini izlemek için görevlendirin, gelişmekte olan (orta gelir ve düşük gelir) ekonomilere destekleri ve kredileri artırın; bankaların KOBİ’lere kredi vermeye devam edebilmesi için destekleri sürdürün; çok etkilenen sektörlerdeki şirketleri, vergi ve muafiyetlerle desteklemeye devam edin; sermaye dağılımında şirketlerin ve altyapı projelerinin aldığı payı artırın.

4. Küresel tedarik zincirlerindeki tıkanıklığı açın: Bir an evvel tedarik zincirindeki aksaklıkları giderin; limanlar, yollar, demir yolları, hava ve deniz kargo taşımacılığı ve raylı taşımacılığa ilişkin tüm tıkanıklıkların giderilmesini sağlayın; küresel tedarik zincirlerinde sermaye yapısını yeniden düzenleyin, KOBİ kredilerinde risk ağırlığını Basel 3’e de uygun şekilde 75-85 arasına indirin; ihracat kredilerinin devamını sağlayın; tedarik zincirlerindeki yolsuzluk riskini yasal düzenlemeler getirerek azaltın.

5.Verimli sektörleri yeniden canlandırın: Teşvik tasarımlarında iklim krizini de göz önünde bulundurun, teşviklerin sürdürülebilir olmasını sağlayın, enerji piyasası istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat ve turizmi yeniden canlandırın, seyahat ve turizm için vize gibi bürokratik zorlukları ve yurtiçi pazarı koruyan politikaları azaltın.

6. Sorumlu ve kapsayıcı şekilde dijitalleşin: Dijital dönüşüm çabalarını hızlandırın; KOBİ’ler başta olmak üzere e-ticaret yetkinliklerini artırın; eğitim sistemlerinin dijitalleşmesi için yenilikçi yöntemler kullanın; DTÖ’de elektronik iletilere gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin öteleme kararının yenilenmesini destekleyin.

B20 Dönem Başkanı Yousef Al-Benyan:
‘En acili aşı ve KOBİ destekleri, en zoru tekrar küreselleşmek’

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve dünyanın en büyük petrokimya üreticilerinden SABIC’in CEO’su olan Yousef Al-Benyan virüsün tedavisi ve önleyici bir aşı bulunmasının en acil adım olduğunu söyledi. B20 raporunun telekonferans olarak gerçekleşen lansman etkinliğinde DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Al-Benyan, “En acil adım yasa yapıcıların ve düzenleyici kurumların sağlık kuruluşlarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri işbirlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım içinde aşı bulunması için teşvik eden adımlar atmasıdır. Vatandaşlarını korumak için sağlık sistemlerini dirençli hale getirmek ve bu yönde adımlar atmak B20’nin G20 liderlerine çağrı yaptığı adımların en acilidir” dedi. Al-Benyan KOBİ teşviklerinin de aciliyetine dikkat çekerek şöyle konuştu: “KOBİ’lerin mevcut krizde ayakta kalmasını sağlayacak yeterli para politikası ve mali politika teşviklerine olan ihtiyaç da devam ediyor.” Küresel ekonomiyi canlandırmak için önerilen adımlardan en uzun zaman alacak olanı ise Al- Benyan’a göre “küreselleşmenin tekrar normale dönmesi ve sınırlar arasında ticaretin serbestleşmesi için atılacak adımlar.”


Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.