Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşmasını Yapmaya Kararlıyız

Bakan Pekcan, bu dönemde bir çok ülke ile yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Pakistan dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. 850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı." diye konuştu.

Şubatta Pakistanlı muhatapları ile yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgiler veren Pekcan, "Biz Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotifleri ve hassas noktaları olan bazı sektörleri devre dışında tutarak yolumuza devam edeceğiz. Kararımızı da bu yönde aldık ve bunlarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ruhsar Pekcan, Pakistan ile yapılan ticarette sadece tekstil ve hazır giyim ile ilgili ticaret açığı verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Makine başta olmak üzere klima, regülatörler, jeneratörler ve diğer teknik ürünler, elektrik-elektronik, inşaat malzemesi ve ekipmanları ile medikal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Pakistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artırılması için şubat ayındaki zirvede Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı'nı imzaladık. Bu Eylem Planı doğrultusunda da Ticaret, Yatırım, Endüstriyel İşbirliği, Finans, Sağlık, Taşımacılık, İletişim, Turizm, Enerji ve Teknoloji gibi pek çok başlık altında iş birliği konularını belirledik, teknik ekiplerimiz de bu konular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Bunların dışında yatırımların karşılıklı artması üzerine de çalışıyoruz. Pakistan'da Türkiye'nin belli başlı firmalarının büyük ölçekli yatırımları var. Bu yatırımlarda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyorlar. Bu karşılıklı yatırımların daha fazla teknoloji ve katma değerli üretecek sektörlerde bir araya gelmesini destekliyoruz."

Öte yandan Türk müteahhitlik firmalarının dünyada üstlendiği proje bedellerinin 400 milyar doları aştığına işaret eden Pekcan, Pakistan'da bugüne kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak iş dünyasının arkasında olduklarını belirterek, iki ülke iş insanları için Eximbank ile Asya Yatırım ve Kalkınma Bankasının önemli finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Pekcan, "İş insanlarımızın önündeki her türlü engeli kaldırmak, ticaretin ve yatırımın akışını kolaylaştırmak, basitleştirilmiş gümrük hattı uygulamalarımızı devreye sokmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.