Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

 IMF Türkiye'nin Bu Yıl Yüzde 6 Büyümesini Bekliyor

IMF Türkiye'nin Bu Yıl Yüzde 6 Büyümesini Bekliyor

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü açıkladı....
Haber Detayı
BM: Dünya Ekonomisi Kayıplarını Zar Zor Telafi Edecek

BM: Dünya Ekonomisi Kayıplarını Zar Zor Telafi Edecek

Birleşmiş Milletler, dünya ekonomisinin geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğünü, bu yılki yüzde 4,7'lik büyüme beklentisinin ise geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceğini bildirdi....
Haber Detayı
İklim Değişikliği Ekonomik İstikrar için Temel Risk

İklim Değişikliği Ekonomik İstikrar için Temel Risk

IMF Başkanı Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk oluşturduğunu belirtti....
Haber Detayı
İhracatçılara Asya Pasifik i Markaja Alın Tavsiyesi

İhracatçılara Asya Pasifik i Markaja Alın Tavsiyesi

DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, Asya Pasifik bölgesine ihracatı 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi....
Haber Detayı
Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Geriledi

Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Geriledi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ocak ayında yüzde 75,4'e geriledi. Bir önceki ayda bu oran yüzde 75,6 seviyesindeydi....
Haber Detayı
Çin de Tedbirlerin Sıkılaşmasıyla Petrol Fiyatları Yüzde 2 Düştü

Çin de Tedbirlerin Sıkılaşmasıyla Petrol Fiyatları Yüzde 2 Düştü

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de, geçtiğimiz yıl COVID-19’un dünyaya yayıldığı, yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla salgın tedbirlerinin sıkılaştırılması sebebiyle petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle yüzde 2 düştü....
Haber Detayı
Reformlar Nokta Atışla Gelecek

Reformlar Nokta Atışla Gelecek

Önceki gün teslim edilen reform paketi "çözüm odaklı" nokta atışı düzenlemelerden oluşuyor....
Haber Detayı
Kurulan Sirket Sayısı Yüzde 2 Azaldı Kapanan Sirket Sayısı Yüzde 22 Arttı

Kurulan Sirket Sayısı Yüzde 2 Azaldı Kapanan Sirket Sayısı Yüzde 22 Arttı

Geçen aralık ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,21 azalarak 8 bin 477 ye gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu....
Haber Detayı
Girişim Yatırımları Pandemi Yılında Zirve Yaptı

Girişim Yatırımları Pandemi Yılında Zirve Yaptı

Yenilikçi ürün, inovatif iş fikri olanların girişimlerine yapılan yatırımlar yüzde 74’lük büyüme kaydetti. Yatırımcı ve girişimcileri buluşturan StartupMarket’e göre 2020’de 172 girişim 177 milyon dolarlık yatırım aldı....
Haber Detayı
İş Yapma Kolaylaştırılıyor

İş Yapma Kolaylaştırılıyor

İş dünyasından gelen talepler çerçevesinde ekonomi alanında hayata geçirilecek reformların açıklanması beklenirken, TBMM bu düzenlemelerin kanunlaşması için önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyor. ...
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.