Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

İhracat Şubatta 16 Milyar Dolar

İhracat Şubatta 16 Milyar Dolar

Türkiye’nin ihracatı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6’lık artışla 16 milyar dolara yükseldi. 3 aydır üst üste rekor büyümeye imza atan ihracatçılar, yılsonu 184 milyar dolar olan ihracat hedeflerini de 200 milyar dolara revize etti....
Haber Detayı
STA ya Tarım ve Hayvancılık Eklenecek İngiltere Tarım İhracatında öne Cıkacak

STA ya Tarım ve Hayvancılık Eklenecek İngiltere Tarım İhracatında öne Cıkacak

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki tarım ve hayvancılık fırsatlarının tartışıldığı DEİK wabinarında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Türkiye’nin 2020’de tarım ihracatından elde ettiği geliri yüzde 9 artırdığını söyledi....
Haber Detayı
UniCredit Türk Ekonomisi için Büyüme Beklentisini Yükseltti

UniCredit Türk Ekonomisi için Büyüme Beklentisini Yükseltti

UniCredit, 2020 dördüncü çeyrek GSYH verileri sonrasında Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti....
Haber Detayı
İşte Reform Paketinde Yer Alan Vergi Düzenlemeleri

İşte Reform Paketinde Yer Alan Vergi Düzenlemeleri

Reform Paketi'nin ayrıntıları belli oldu.Paket, bütçeye hızlı gelir aktarılmasına olanak sağlayacak vergi düzenlemeleri de içeriyor... ...
Haber Detayı
1219 Ürün Daha Öncelikli Yatırım Listesine Alındı

1219 Ürün Daha Öncelikli Yatırım Listesine Alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretim kabiliyetini artırmak amacıyla başlattığı ve yıllık 30 milyar doların Türkiye’de kalmasının hedeflendiği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın kapsamı genişliyor....
Haber Detayı
Merkez Bankasından Ticari Kredi Maliyetini Artıran İki Adım

Merkez Bankasından Ticari Kredi Maliyetini Artıran İki Adım

Ticari kredi kullandırım ücreti yüzde 10 artırıldı. Vadesinden önce ticari krediyi kapatma maliyeti iki katına çıktı....
Haber Detayı
KOBİ ler İçin E-ihracata Giriş Dersi

KOBİ ler İçin E-ihracata Giriş Dersi

Son yıllarda online pazaryerlerinin sunduğu hizmetlerin yanı sıra devlet teşvikleri ile de desteklenen e-ihracat, KOBİ'lere önemli fırsatlar sunuyor. ...
Haber Detayı
Ticaret Savaşı Denize Sıçradı Çin Konteyner Topluyor

Ticaret Savaşı Denize Sıçradı Çin Konteyner Topluyor

Küresel tedarik zincirinde tüm dengeleri altüst eden boş konteyner krizi, ülkeler arasındaki ticaret savaşlarını kızıştırdı. Boş konteynerlerin stratejik güç olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekiliyor....
Haber Detayı
IMF Türkiye Büyüme Beklentisini Yüzde 6 ya Cıkardı

IMF Türkiye Büyüme Beklentisini Yüzde 6 ya Cıkardı

IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6 ya yükseltti....
Haber Detayı
İhracatta Açık Hesap Riski Arttı

İhracatta Açık Hesap Riski Arttı

Avrupa'da pandemi nedeniyle batan hazır giyim zincirlerinin piyasada yarattığı endişe, alacak sigortası şirketlerine de yansıdı....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.